Ansvarsfraskrivelse

Innholdet på Lovkommentar.no er utelukkende en gratis informasjonstjeneste. Kommentarene er skrevet av jusstudenter uten spesiell kompetanse innen de ulike rettsområdene, og kommentarene er ikke uttømmende. Vi har per nå ikke et system for å sørge for ajourføring av kommentarene ved endring av lovtekst eller praksis. Reglene kan dermed ha endret seg. Ingen må handle eller unnlate å handle i viktige spørsmål på bakgrunn av informasjonen på Lovkommentar.no.

Benytt Lovdata for å finne ajourførte lovtekster. Dersom du leter etter kvalitetssikrede lovkommentarer henvises det til de kommersielle tjenestene Juridika og Rettsdata.

Dersom du finner feil på nettstedet ber vi om at du varsler oss på post@lovkommentar.no.