Arbeidsmiljøloven § 2 A-1

Arbeidsmiljøloven § 2 A-1 regulerer arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Bestemmelsens anvendelsesområde er utvidet til å også gjelde for innleid arbeidstaker.

Kort forklart

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Varselet ikke gjelde flere forhold for at varslingsreglene skal komme til anvendelse, selv om lovteksten benytter flertallsformen «kritikkverdige forhold». Bestemmelsen gjelder også for innleid arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier. Dette innebærer at innleid arbeidstaker skal likestilles med innleievirksomhetens egne arbeidstakere når det gjelder varslingsretten.

Det gjelder ingen formkrav for varslingen. Både muntlige og skriftlige ytringer om kritikkverdige forhold skal regnes som varsel. Anonyme varsler omfattes også.

Hva som menes med «kritikkverdige forhold», presiseres i bestemmelsens andre ledd. Eksempellisten i bokstav a til f er ikke uttømmende. Bestemmelsen gjelder først og fremst for de åpenbart kritikkverdige forholdene som er straffbare eller ulovlige, som korrupsjon, forurensing, diskriminering og trakassering. Videre vil brudd på virksomhetens etiske retningslinjer kunne være kritikkverdige forhold. Brudd på etiske standarder som det er bred tilslutning til i samfunnet kan også være kritikkverdige forhold. Rent politiske eller faglige ytringer vil i utgangspunktet ikke regnes som varsling om kritikkverdige forhold. Det må være rom for alminnelig faglig diskusjon eller faglige bekymringer.

Ytringer om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd. Eksempler på forhold som arbeidstaker kan ytre seg kritisk om, men som ikke vil regnes som varsling i arbeidsmiljølovens forstand, vil kunne være ulike forhold knyttet til gjennomføring av arbeidsavtalen mellom partene, misnøye med lønn, arbeidsmengde og fordeling av arbeidsoppgaver, personkonflikter mv. Hvis forholdet også representerer kritikkverdige forhold etter andre ledd, vil forholdet likevel omfattes av varslingsreglene. En arbeidstaker varsler for eksempel om at han er utsatt for trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.

Relevante rettskilder

Prop.72 L (2016–2017) Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid)

Prop.74 L (2018–2019) Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

Lovteksten

§ 2 A-1. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier.

(2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære

a) fare for liv eller helse

b) fare for klima eller miljø

c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet

d) myndighetsmisbruk

e) uforsvarlig arbeidsmiljø

f) brudd på personopplysningssikkerheten.

(3) Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd.

Kilde

https://lovdata.no/NL/lov/2005-06-17-62/§2a-1

lovkommentar