Avhendingsloven § 3-4

Avhendingsloven regulerer hvilke rettigheter og ting som skal følge med eiendommen ved avhendingen. Dersom selger unnlater å overgi ting som skulle fulgt med eiendommen etter bestemmelsen her, vil det utgjøre en mangel.

Kort forklart

Etter første ledd vil ting og rettigheter som følger av avhendingsloven § 2-6 og avhendingsloven § 3-5 følge med eiendommen ved avhendingen. Dersom dette ikke skjer, vil det som nevnt regnes som en mangel etter loven. Partene står i utgangspunktet fritt til å avtale seg vekk fra de gjeldende regler i avhendingsloven, også i forbrukerkjøp. Utgangspunktet for å «høre til» eiendommen etter bestemmelsen, er at den var på eiendommen på visningstidspunktet. Bestemmelsens andre ledd lister opp viktige eksempler på hva som skal følge med eiendommen.

Video om avhendingsloven § 3-4

Lovteksten

§ 3-4. Allment om tilhøyrsle.

(1) Så langt ikkje anna følgjer av avtale, skal eigedomen for ikkje å ha mangel, ha slike ting og rettar som tilhøyrsle som er nemnt i andre ledd og §§ 3-5 og 3-6. Når det er tvil om noko er tilhøyrsle, skal det leggjast vekt på om det gjeld noko som er uhøveleg å flytte, som er nødvendig til bruk på eigedomen, eller som best kan nyttast der.

(2) Som tilhøyrsle vert mellom anna rekna:

(a) Ting som er på eigedomen og som etter lov, forskrift eller anna offentleg vedtak skal vere der.

(b) Ting som er kosta med offentlege tilskot særskilt til bruk på eigedomen.

(c) Faste tilstellingar som er kosta med midlar som det offentlege har bunde til bruk på eigedomen.

(d) Sameigepart, bruksrett, part i sams driftsting og driftstiltak, og medlemskap i samvirkeføretak, når dette ligg til eigedomen.

(e) Ikkje-forfalne festeavgifter og andre ikkje-forfalne krav knytt til eigedomen.

Kilde:

Avhendingsloven § 3-4 med lovkommentar

lovkommentar