Avhendingsloven § 1-1a

Avhendingsloven § 1-1a regulerer lovens anvendelse ved kjøp og salg av andeler i borettslag. Bestemmelsens første ledd slår fast at avhendingsloven skal gjelde på lik linje for avtaler om avhending av andeler i borettslag, som for avhending av bolig.

Kort forklart

Avhendingsloven gjelder både for registrerte borettslagsandeler og andeler som ikke har blitt registrert til nå. Overføring eller tegning av andeler vil kun regnes som hjemmelsoverføring forutsatt at borettslaget har hjemmel til eiendommen. Dette følger av første ledd andre punktum. Det fremgår av forarbeidene at kjøper ikke er pliktig til å betale før hjemmelen er ført over til borettslaget. Andre ledd regulerer situasjonen der selgeren har omgjort avtalen om avhending av andel i borettslaget som ledd i næringsvirksomhet. I disse situasjonene følger det av avhendingsloven § 1-1a at avtalen skal opplyse om kontantvederlag, andel fellesgjeld i borettslaget og den totale summen av de nevnte beløpene.

Les hvordan du kan klage på eiendomsmegler etter du har avhendet bolig på dette nettstedet.

Video om avhendingsloven § 1-1a

Lovteksten

§ 1-1a. Andel i burettslag

(1) Lova gjeld tilsvarande for avtalar om avhending av andel i burettslag og avtalar om rett til bustad som er knytt til eller skal knytast til andel i burettslag. Overføring eller teikning av andel i burettslaget skal reknast som heimelsoverføring dersom burettslaget har heimel til eigedommen.

(2) Dersom seljaren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd, skal avtalen opplyse om kontantvederlag, andel fellesgjeld i burettslaget og den samla summen av desse beløpa.

(3) Likt med andel i burettslag skal reknast registrert rett til bustad etter lov om burettslag § 2-13 andre ledd.

(4) Pantetrygd etter § 2-9 skal gjelde andelen. Panteretten får rettsvern etter same reglar som for rettsstiftingar i andelen elles.

Kilde:

Avhendingsloven § 1-1a med lovkommentar

lovkommentar