Avhendingsloven § 2-11

Avhendingsloven § 2-11 gir regler for garanti for oppfylling av avtalen. Bestemmelsen kommer til anvendelse der selgeren opptrer som ledd i næringsvirksomhet, og kjøperen opptrer som forbruker.

Kort forklart

Bestemmelsen har til formål å beskytte forbrukeren i form av å oppstille entreprenørgaranti ved salg av nyoppførte, ferdigstilte boliger. Til tross for at slike tilfeller faller innenfor avhendingsloven i stedet for bustadoppføringsloven, bidrar bestemmelsen til å opprettholde rettighetene til forbrukeren. Bestemmelsen er relativt fersk, og trådte i kraft fra 01.01.2019. Ved «fullføringa av bustaden» vises det til at fristen skal begynne å løpe når boligen er ferdigstilt. Det fremgår uttrykkelig av bestemmelsen at selgeren skal stille garanti i samsvar med bustadoppføringsloven § 12.

Video om avhendingsloven § 2-11

Lovteksten

§ 2-11. Garanti for oppfylling av avtalen

Ved sal av ny eigarbustad eller fritidsbustad som vert seld innan seks månader etter fullføringa av bustaden, skal seljaren stille garanti i samsvar med bustadoppføringslova § 12, såframt seljaren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd og kjøparen er forbrukar.

Kilde

Avhendingsloven § 2-11 med lovkommentar

lovkommentar