Avhendingsloven § 2-3

Avhendingsloven § 2-3 regulerer tidspunktet for hjemmelsoverføring og overtakelse av eiendommen. Med andre ord gjelder bestemmelsen når kjøperen kan kreve overtakelsen av eiendommen og få skjøte til dette.

Kort forklart

Det fremgår av bestemmelsens første punktum at kjøperen har krav på skjøte til tross for at det ikke fremgår av avtalen. En årsak til dette er at bestemmelsen er et uttrykk for et grunnleggende prinsipp om ytelse mot ytelse. Tidspunktet for når kjøperen kan kreve skjøte, kan fravikes ved avtale. For at kjøper skal ha rett til å kreve skjøte, er det en forutsetning at vedkommende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Bestemmelsens andre punktum hjemler regelen om tidspunktet kjøper kan kreve å overta selve bruken av eiendommen. Bestemmelsen forutsetter at det foreligger en bindende kjøpsavtale. Fristen for bruksovertakelsen er tredje månedsskifte etter at det kan konstateres at avtalen ble bindende.

Video om avhendingsloven § 2-3

Lovteksten

§ 2-3. Heimelsoverføring og overtakingstid

Når kjøparen har oppfylt sine skyldnader etter avtala, kan kjøparen krevje skøyte av seljaren. På same vilkår kan kjøparen krevje å overta bruken av eigedomen ved tredje månadsskifte etter at avtala vart bindande.

Kilde:

Avhendingsloven § 2-3 med lovkommentar

lovkommentar