Avhendingsloven § 2-4

Avhendingsloven § 2-4 regulerer risikoen for for eiendommen. Når risikoen for eiendommen har gått over fra selger til kjøper, innebærer det følgelig at ansvaret flyttes over fra selger til kjøper.

Kort forklart

Avhendingsloven § 2-4 første ledd definerer hva som ligger i å ha «risikoen» for eiendommen. Utgangspunktet er at kjøperen har risikoen for eiendommen når vedkommende har overtatt denne. Dersom det oppstår en hendelse som medfører negative økonomiske konsekvenser, er kjøper som utgangspunkt den berettigede til å betale disse. Dersom den skadevoldende hendelsen skylder selger eller noen selger kan identifiseres med, vil bestemmelsen imidlertid ikke komme til anvendelse. For disse tilfellene, kan kjøper slippe å betale kjøpesummen fullt ut. Bestemmelsens andre ledd bestemmer at tidspunktet for risikoens overgang knytter seg til bruksovertakelsen. Tredje ledd regulerer retten til utbetaling av forsikirngssummen dersom selger har forsikret eiendommen. Du kan lese mer utfyllende kommentarer til avhendingsloven her.

Video om avhendingsloven § 2-4

Lovteksten

§ 2-4. Vågnaden for eigedomen

(1) Når vågnaden for eigedomen er gått over på kjøparen, fell ikkje kjøparens plikt til å svare heile kjøpesummen bort ved at eigedomen vert øydelagt eller skada som følgje av ei hending som seljaren ikkje svarer for.

(2) Vågnaden går over på kjøparen når kjøparen har overteke bruken av eigedomen. Får seljaren ikkje overlate bruken til fastsett tid, og årsaka ligg hos kjøparen, har kjøparen vågnaden frå det tidspunkt kjøparen kunne ha fått overteke bruken.

(3) Har seljaren forsikra eigedomen mot øydelegging eller skade som nemnt i fyrste ledd, har kjøparen retten etter forsikringsavtala dersom eigedomen vert øydelagt eller skadd etter at avhendingslova vart bindande, med mindre seljaren kan seie seg løyst frå avhendingsavtala. Seljaren har plikt til å føre over retten etter forsikringsavtala når kjøparen krev det og kjøparen sjølv har oppfylt sine skyldnader etter avhendingslova.

Kilde:

Avhendingsloven § 2-4 med lovkommentar

lovkommentar