Avhendingsloven § 2-5

Avhendingsloven § 2-5 regulerer avregningen av eiendommens avkastning og hvordan kostnadene i den forbindelse skal fordeles mellom partene. Det fremgår av forarbeidene at bestemmelsen gjelder alle former for avkastning og kostnader.

Kort forklart

Avhendingsloven § 2-5 regulerer bare forholdet mellom selger og kjøper, ikke hvem som vil stå ansvarlig overfor en utenforstående tredjemann. Bestemmelsens første punktum gir selgeren rett til den avkastningen eiendommen gir i tiden frem mot overtakelsen av eiendommen. Ordet «avskastning» inkluderer både pengeavkastning og fysisk avkastning. Bestemmelsens andre punktum regulerer kostnadene som knytter seg til tiden før bruksovertakelsen. Tredje punktum regulerer tilfellene der kjøperen ikke tar over bruken av eiendommen til en fastsatt tid, og at dette skyldes forhold på kjøperens side. I disse tilfellene vil utgangspunktet være at kjøperen har ansvaret for kostnadene knyttet til eiendommen.

Video om avhendingsloven § 2-5

Lovteksten

§ 2-5. Avkasting og kostnader

Seljaren har retten til avkasting eigedomen gir til det tidspunkt kjøparen overtek bruken av eigedomen. Til same tidspunkt svarer seljaren for kostnadene ved eigedomen. Førre punktum gjeld likevel ikkje der seljaren ikkje får overlate bruken til fastsett tid, og årsaka ligg hos kjøparen.

Kilde:

Avhendingsloven § 2-5 med lovkommentar

lovkommentar