Avhendingsloven § 2-6

Avhendingsloven regulerer fordelingen av salgskostnadene ved avhendingen av fast eiendom mellom kjøper og selger. Utgangspunktet før salget er at selgeren skal bære kostnadene knyttet til eiendommens ferdigstillelse før salget.

Kort forklart

Typiske kostnader som knytter seg til eiendommens ferdigstillelse før salget er betaling av megler, sakkyndig vurdering, taksering og tilstandsrapport. I tillegg til at selgeren står ansvarlig for de nevnte kostnader, vil vedkommende også måtte bære kostnader som knytter seg til rengjøring og rydding, slik ansvaret kommer til uttrykk i avhendingsloven § 2-2. Selgeren skal også betale kostnadene til kart- og delingsforretningen. Etter bestemmelsens siste ledd skal kjøperen stå ansvarlig for andre kostnader enn de som uttrykkelig er nevnt i de to første leddene. Dette vil typisk innebære dokumentavgift, eventuelt også utgifter til private fellesutgifter i et sameie- eller naboforhold.

Video om avhendingsloven § 2-6

Lovteksten

§ 2-6. Salskostnader

(1) Seljaren ber alle kostnadene med å gjere eigedomen ferdig for sal. Det gjeld òg kostnadene til oppmålingsforretning og matrikkelføring, og sakkunnig hjelp til dette. Seljaren ber òg vederlag etter burettslagslova § 4-6

(2) Er det nytta meklar, skal kostnadene til denne berast av den av partane som har gitt meklaren oppdraget.

(3) Kjøparen ber andre kostnader ved kjøpet, slik som til dømes dokumentavgift, tinglysingsgebyr og kostnadene ved konsesjonsførehaving.

Kilde:

Avhendingsloven § 2-6 med lovkommentar

lovkommentar