Avhendingsloven § 2-7

Avhendingsloven § 2-7 regulerer hvem som har tilsynsplikt for eiendommen, herunder dekning av kostnader i forbindelse med et slikt tilsyn. Den med tilsynsplikt er pliktig til å føre et forsvarlig tilsyn med eiendommen.

Kort forklart

Første ledd regulerer tilfellene der kjøperen ikke kan overta bruken av eiendommen til avtalt tid. I en slik situasjon er det selgeren som har tilsynsplikten for eiendommen. Det er irrelevant hva som er årsaken til at kjøperen ikke kan overta eiendommen til avtalt tid. Forarbeidene utdyper hva som ligger i «forsvarleg» og «rimelig» i selgerens tilsynsplikt etter bestemmelsens første ledd. Den er begrenset til å gjelde slikt tilsyn som er nødvendig for å hindre urimelige verditap. Etter andre ledd vil tilsynsplikten ligge på kjøperens side der vedkommende ønsker å heve avtalen, etter at bruken av eiendommen er overtatt. Tredje ledd regulerer dekning av tilsynsplikten overfor den andre parten.

Video om avhendingsloven § 2-7

Lovteksten

§ 2-7. Tilsyn med eigedomen

(1) Tek ikkje kjøparen over bruken av eigedomen til fastsett tid, har seljaren plikt til slikt forsvarleg tilsyn med eigedomen som er rimelig etter tilhøva.

(2) Vil kjøparen seie seg løyst frå avtala etter å ha overteke bruken av eigedomen, har kjøparen likevel plikt til slikt forsvarleg tilsyn med eigedomen som er rimelig etter tilhøva.

(3) Den som har tilsyn med eigedomen etter fyrste eller andre ledd, har rett til dekning av forsvarlege kostnader i samband med tilsynet.

Kilde:

Avhendingsloven § 2-7 med lovkommentar

lovkommentar