Avhendingsloven § 2-2

Avhendingsloven § 2-2 regulerer selgers plikter i forbindelse med kjøper overtakelse av eiendommen. Den stiller minstekrav til selgerens klargjøring av rommene og eiendommens ryddighet.

Kort forklart

For det første regulerer bestemmelsene krav til den innvendige klargjøringen av eiendommen. Selgeren har som nevnt en plikt til å rydde og gjøre rent før overtakelsen. I tillegg til ryddingen medfører bestemmelsen også en plikt til å fjerne løsøre som kjøperen ikke skal overta. Bestemmelsen oppstiller ingen konkret standard som skal gjelde – det blir opp en til vurdering i det enkelte tilfellet. Momenter i en konkret vurdering vil eksempelvis være hva kjøperen har sagt at vedkommende har planlagt å gjøre med eiendommen. For det andre gjelder bestemmelsen den generelle klargjøringen av eiendommen. Typisk vil dette være klargjøring av hagen. Utgangspunktet må være at eiendommen skal fremstilles uten løsøre som eieren ikke skal overta.

Video om avhendingsloven § 2-2

Lovteksten

§ 2-2. Klargjering for overtaking

Når kjøparen overtek bruken av eigedomen, skal romma vere rydda og reingjorte. Eigedomen skal også elles vere rydda.

Kilde:

Avhendingsloven § 2-2 med lovkommentar

lovkommentar