Avhendingsloven § 3-10

Avhendingsloven § 3-10 setter noen minstekrav til kjøperens undersøkelse før avhendingen. Dersom bestemmelsens vilkår er oppfylt, kan den avskjære kjøperen fra å gjøre mangler gjeldende overfor selgeren.

Kort forklart

Utgangspunktet er at kjøperen ikke kan gjøre gjeldende mangler som vedkommende kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet. Bestemmelsen må sees i sammenheng med avhendingsloven § 3-7 og avhendingsloven § 3-8, som regulerer henholdsvis selgerens mangelfulle opplysninger og uriktige opplysninger. Bestemmelsen kan være av betydning i tilfeller der kjøperen gjør gjeldende at det foreligger mangel ved eiendommen. Da kan selgeren fremme en innsigelse om at kjøperens undersøkelser ikke var tilstrekkelig, eller at kjøperen undersøkte, og dermed burde ha funnet ut av forholdet på egenhånd. Dersom disse innsigelsene fører frem, kan kjøperen tape sin rett til å gjøre manglene gjeldende.

Video om avhendingsloven § 3-10

Lovteksten

§ 3-10. Synfaring og anna forundersøking.

(1) Kjøparen kan ikkje gjere gjeldande som mangel noko kjøparen kjente eller måtte kjenne til då avtala vart inngått.

(2) Har kjøparen før avtala vart inngått undersøkt eigedomen eller utan rimeleg grunn late vere å følgje ei oppmoding frå seljaren om undersøking, kan kjøparen heller ikkje gjere gjeldande som mangel noko kjøparen burde vorte kjent med ved undersøkinga. Dette gjeld likevel ikkje dersom seljaren har vore grovt aktlaus, uærleg eller for øvrig handla i strid med god tru.

(3) Fyrste og andre ledd gjer inga innskrenking i § 3-7 om manglande opplysning om eigedomen.

Kilde:

Avhendingsloven § 3-10 med lovkommentar

lovkommentar