Avhendingsloven § 3-6

Avhendingsloven § 3-6 regulerer særskilt hvilket tilbehør som skal følge med avhendingen av landbrukseiendom. Bestemmelsen kan sees i sammenheng med avhendingsloven § 3-4 og avhendingsloven § 3-5.

Kort forklart

Bestemmelsen er ikke uttømmende, det vil si at den kan omfattes av flere tilfeller enn de som er uttrykkelig nevnt i lovteksten. Etter første punktum skal driftsplaner, regnskap og utstyr som enten er fast montert eller særlig tilpasset eiendommen, følge med avhendingen. Hensynet bak bestemmelsen er at ting som har større verdi sammen med landbrukseiendommen, enn selvstendig verdi, skal følge med avhendingen. Andre punktum slår fast at kjøretøy med tilhørende redskap derimot ikke vil følge med eiendommen.

Video om avhendingsloven § 3-6

Lovteksten

§ 3-6. Særskilt tilhøyrsle til landbrukseigedom.

Til ein landbrukseigedom høyrer driftsplanar, reiskap og utstyr som anten er fast montert eller særskilt tilpassa eigedomen. Køyregreier med tilhøyrande reiskap følgjer ikkje med.

Kilde:

Avhendingsloven § 3-6 med lovkommentar

lovkommentar