Avhendingsloven § 3-7

Avhendingsloven § 3-7 regulerer tilfellene der selgeren ikke oppgir tilstrekkelige opplysninger om eiendommen til kjøperen. Bestemmelsen vil bare ha avgjørende betydning dersom en kan legge til grunn at de manglende opplysningene har virket inn på kjøpet.

Kort forklart

Bestemmelsen regulerer selgerens plikt til å oppgi opplysninger som vil være av betydning for kjøpsavtalen. Manglende opplysninger kan utgjøre en mangel dersom bestemmelsens vilkår er oppfylt. Brudd på selgerens opplysningsplikt kan bare gjøres gjeldende dersom det er snakk om omstendigheter som kjøperen «kjente eller måtte kjenne til». Regelen om selgerens opplysningsplikt gjelder videre opplysninger som kjøperen «hadde grunn til å rekne med å få». Hva som ligger i dette, beror på en objektiv vurdering. Praktiske eksempler på forhold som det forventes å opplyse om, er at eiendommen er beheftet med skadedyr eller råteskader.

Les om skjeggkredommen her.

Video om avhendingsloven § 3-7

Lovteksten

§ 3-7. Manglande opplysning om eigedomen.

Eigedomen har mangel dersom kjøparen ikkje har fått opplysning om omstende ved eigedomen som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at det har verka inn på avtala at opplysning ikkje vart gitt.

Kilde:

Avhendingsloven § 3-7 med lovkommentar

lovkommentar