Avhendingsloven § 3-8

Avhendingsloven § 3-8 kommer til anvendelse i tilfellene der selgeren har oppgitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dersom selgeren har unnlatt å opplyse om et forhold, vil avhendingsloven § 3-7 komme til anvendelse.

Kort forklart

Avhendingsloven § 3-8 regulerer tilfellene der selgeren har oppgitt uriktige opplysninger, og at disse har virket inn på avhendingsavtalen. Det er her ikke noe krav om at selgeren måtte kjenne til disse opplysningene, og det legges dermed til grunn en objektiv vurderingsnorm. Dette til forskjell fra avhendingsloven § 3-7. Eksempler som kan falle inn under bestemmelsen er opplysninger om eiendommens alder, tilbehør, stand og egenskaper. Hensynet bak bestemmelsen er å begrenser selgerens mulighet til å selge inn eiendommen som bedre enn den er, og dermed beskytte en uvitende kjøper.

Video om avhendingsloven § 3-8

Lovteksten

§ 3-8. Uriktig opplysning om eigedomen.

(1) Eigedomen har mangel dersom omstende ved eigedomen ikkje svarer til opplysning som seljaren har gitt kjøparen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje svarer til opplysning som er gitt i annonse, i salsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegner av seljaren.

(2) Fyrste ledd gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at opplysningane har verka inn på avtala, og opplysningane ikkje i tide er retta på ein tydeleg måte.

Kilde:

Avhendingsloven § 3-8 med lovkommentar

lovkommentar