Avhendingsloven § 4-1

Avhendingsloven § 4-1 er en oversikt over hvilke misligholdsbeføyelser kjøperen kan gjøre gjeldende overfor selgeren, dersom det foreligger forsinkelse fra selgers side. Bestemmelsen svarer til avhendingsloven § 4-8, riktignok med noen forskjeller, da den bestemmelsen regulerer mangler.

Kort forklart

Bestemmelsen blir aktuell i tilfellene der selgerens oppfyllelse er forsinket, og kjøperen ønsker å gjøre gjeldende krav mot selger. Det er videre et krav at forsinkelsen ikke skyldes selgeren, eller forhold på selgerens side. Forsinkelse vil typisk foreligge dersom selgeren ikke gir fra seg skjøte til avtalt tid. Tilfellene der oppfyllelsen ikke finner sted, vil også omfattes av reglene om forsinkelse. Det følger av bestemmelsen at kjøperen i disse tilfellene kan kreve oppfyllelse, heving, erstatning eller å holde kjøpesummen tilbake. Hvorvidt kjøperen har krav på de enkelte misligholdsbeføyelsene, vil avhenge av om ytterligere vilkår er oppfylt.

Video om avhendingsloven § 4-1

Lovteksten

§ 4-1. Innleiande føresegn

(1) Gir ikkje seljaren frå seg skøyte eller bruken av eigedomen til rett tid, uten at dette står på kjøparen eller omstende kjøparen har vågnaden for, kan kjøparen
(a) krevje oppfylling etter § 4-2,
(b) heve etter § 4-3
(c) krevje skadebot etter § 4-5,
(d) halde tilbake kjøpesummen etter § 4-6.

(2) Med unntak av § 4-3 andre ledd gjeld føresegnene om forseinking tilsvarande så langt dei høver der seljaren ikkje i tide oppfyller andre skyldnader etter avtala.

Kilde:

Avhendingsloven § 4-1 med lovkommentar

lovkommentar