Avhendingsloven § 4-10

Avhendingsloven § 4-10 regulerer selgerens rett til å rette en mangel ved eiendommen. Dersom selgerens tilbud er innenfor lovens vilkår, vil kjøper i utgangspunktet ha en plikt til å godta tilbudet.

Kort forklart

Bestemmelsen hjemler som nevnt selgerens rett til å utbedre en mangel. Likevel er det et vilkår at rettingen ikke vil medføre «urimelig ulempe» for kjøperen. Retting vil heller ikke skje dersom kjøper har «særlig grunn» til å motsette seg rettingen. Det er også et krav at rettingen skal skje «innen rimelig tid» etter at kjøperen har gjort mangelen gjeldende. Bestemmelsen gir ingen frist for når tilbudet om utbedring skal fremsettes fra selger, men i rettspraksis er det uttalt at selger ikke kan vente urimelig lenge. Bestemmelsens andre ledd regulerer kjøperens rett til å kreve retting.

Video om avhendingsloven § 4-10

Lovteksten

§ 4-10. Retting av manglar.

(1) Tilbyr seljaren seg å rette ein mangel ved eigedomen, må kjøparen godta dette dersom rettinga ikkje vil føre med seg urimeleg ulempe for kjøparen, og kjøparen ikkje har særleg grunn til å motsetje seg rettinga.

(2) Har seljaren ført opp hus eller anna innretning for sal, kan kjøparen krevje at seljaren rettar mangelen dersom rettign kan skje utan urimeleg kostnad eller ulempe for seljaren. Det same gjeld ved forbrukarkjøp av nyoppført eigarbustad som ikkje har vore brukt som bustad i meir enn eitt år på avtaletida, dersom seljaren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd.

(3) Rettinga skal skje innan rimeleg tid etter at kjøparen har gjort mangelen gjeldande og gjort det mogeleg for seljaren å rette. Rettinga skal skje for seljarens rekning.

(4) Vert mangelen ikkje retta, kan kjøparen krevje prisavslag etter § 4-12 eller heve etter § 4-13. Dette gjeld likevel ikkje dersom kjøparen avviser retting som seljaren har rett til å utføre etter fyrste ledd. Dersom seljaren har plikt til å rette mangelen, og dette ikkje vert gjort, kan kjøparen krevje skadebot for forsvarlege kostnader ved å få mangelen retta.

Kilde:

Avhendingsloven § 4-10 med lovkommentar

lovkommentar