Avhendingsloven § 4-11

Avhendingsloven § 4-11 regulerer kjøperens reklamasjonsplikt ved ved krav om retting. Bestemmelsen utgjør en særskilt reklamasjonsregel.

Kort forklart

Dersom kjøperen ønsker å kreve retting, må vedkommende gi selgeren melding om dette samtidig som reklamasjonen etter avhendingsloven § 4-19. Eventuelt må denne meldingen gis innen rimelig tid. Hva som ligger i «rimelig tid» beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på hvem som er avtaleparter og hvilken eiendom kjøpet gjelder. Kjøperen kan uavhengig av dette kreve retting dersom selgeren har vært grovt uaktsom, uærlig eller handlet i strid med god tro.

Video om avhendingsloven § 4-11

Lovteksten

§ 4-11. Melding om krav på retting

Kjøparen taper kravet på retting dersom kjøparen ikkje gir seljaren melding om kravet saman med reklamasjonen etter § 4-19, eller innan rimeleg tid etter denne. Kravet kan likevel gjerast gjeldande dersom seljaren har vore grovt aktlaus, uærleg eller for øvrig handla i strid med god tru.

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-4-11/

lovkommentar