Avhendingsloven § 4-13

Avhendingsloven § 4-13 regulerer kjøperens adgang til å kreve heving der det foreligger mangel ved eiendommen. Heving er både en alvorlig og inngripende misligholdsbeføyelse, og dermed er terskelen noe høyere enn ved de øvrige kravene kjøperen kan fremsette.

Kort forklart

Vilkåret for å kreve heving er at det foreligger et «vesentlig» kontraktsbrudd. For de øvrige misligholdsbeføyelsene er det som regel tilstrekkelig at det overhodet foreligger et kontraktsbrudd. Utgangspunktet for vurderingen av hvorvidt mangelen er vesentlig, er at den må være objektiv. Det sentrale vil være mangelens karakter og omfang. I mange tilfeller vil det være av betydning hvorvidt andre misligholdsbeføyelser vil avhjelpe mangelen, eksempelvis prisavslag. Du kan finne mer utfyllende kommentar til avhendingsloven på Eiendomsrett.no.

Video om avhendingsloven § 4-13

Lovteksten

§ 4-13. Heving.

(1) Kjøparen kan heve avtala dersom mangelen inneber eit vesentleg avtalebrot.

(2) Kjøparen taper retten til å heve dersom kjøparen ikkje gir seljaren melding om heving innan rimeleg tid etter at kjøparen vart kjent eller burde vorte kjent med mangelen, eller etter at fristen som måtte følgje av krav eller melding etter §§ 4-10 og 4-11 har gått ut. Dette gjeld likevel ikkje dersom seljaren har vore grovt aktlaus, uærleg eller for øvrig handla i strid med god tru.

(3) §§ 4-3 tredje ledd og 4-4 gjeld tilsvarande.

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-4-13/

lovkommentar