Avhendingsloven § 4-14

Avhendingsloven § 4-14 regulerer kjøperens rett til å kreve erstatning der det foreligger mangel ved eiendommen. Bestemmelsen oppstiller vilkårene for erstatning.

Kort forklart

Bestemmelsen må ses i sammenheng med avhendingsloven § 4-5 som regulerer erstatning der det foreligger forsinkelse fra selgerens side. Utgangspunktet er at kjøperen kan kreve erstatning for tap som følge av mangelen, uavhengig av om det foreligger skyld på selgerens side. Likevel finnes det flere begrensninger fra dette utgangspunktet. Dersom selgeren kan bevise at mangelen har oppstått som følge av hindring utenfor vedkommendes kontroll, vil selgeren gå fri for ansvar. Dette er det såkalte kontrollansvaret, som likevel har en relativt høy terskel.

Video om avhendingsloven § 4-14

Lovteksten

§ 4-14. Skadebot.

(1) For anna enn indirekte tap som nemnt i § 7-1, kan kjøparen krevje skadebot på grunn av mangelen utan at det ligg føre skyld på seljarens side. Dette gjeld likevel ikkje så langt seljaren godtgjer at årsaka til mangelen er ei hindring som nemnt i § 4-5 fyrste ledd. Føresegnene elles i § 4-5 gjeld tilsvarande.

(2) Dersom mangelen eller tapet har årsak i skyld på seljarens side, eller at eigedomen allereie på avtaletida ikkje var i samsvar med garanti frå seljaren, kan kjøparen krevje skadebot både for direkte og indirekte tap.

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-4-14/

lovkommentar