Avhendingsloven § 4-17

Avhendingsloven § 4-17 regulerer kjøperens rettigheter der det foreligger rettsmangler ved eiendommen. Rettsmangler kan være at selger ikke eier eiendommen, eller at det hefter rettigheter på eiendommen som kjøper ikke var klar over på kjøpstidspunktet.

Kort forklart

Et typisk eksempel på en såkalt vanhjemmel, er der en annen enn selgeren eier eiendommen. Den rettslige termen for en slik situasjon er at det foreligger total rettsmangel. Dersom en tredjemann eksempelvis har begrensede rettigheter knyttet til eiendommen, vil det utgjøre en partiell rettsmangel. Rettsmangler som uttrykkelig nevnes i bestemmelsen er eiendomsrett, panterett eller andre rettigheter. Dersom kjøperen var i god tro, og øvrige vilkår er til stede, kan det hende at kjøperen kan ekstingvere tredjemanns rettigheter.

Video om avhendingsloven § 4-17

Lovteksten

§ 4-17. Rettsmanglar m. m.

(1) Har ein tredjeperson eigedomsrett, panterett eller annan rett i eigedomen, gjeld føresegnene om manglar tilsvarande dersom det ikkje følgjer av avtala at kjøparen skal overta eigedomen med dei avgrensingane som følgjer av tredjepersonens rett. Kjøparens rett til å krevje retting etter § 4-10 gjeld likevel ikkje.

(2) Kjøparen kan likevel alltid krevje skadebot for tap som følgje av at eigedomen tilhøyrte ein annan enn seljaren då avtala vart inngått, og kjøparen var i aktsam god tru.

(3) Gjer ein tredjeperson krav på å ha rett i eigedomen og dette vert motsagt frå seljaren, gjeld føresegnene i fyrste og andre ledd tilsvarande når kravet ikkje er klårt ugrunna.

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-4-17/

lovkommentar