Avhendingsloven § 4-18

Avhendingsloven § 4-18 regulerer rettsstillingen der det hefter offentligrettslige byrder eller rådighetsbegrensninger på eiendommen. Med andre ord der det er snakk om begrensninger i kjøperens rett til å benytte eiendommen.

Kort forklart

Som regel er det vanlig å skille mellom generelle og spesielle rådighetsbegrensninger. Lover og forskrifter vil typisk utgjøre generelle rådighetsbegrensninger. Forvaltningens enkeltvedtak vil på sin side utgjøre spesielle rådighetsbegrensninger. Offentligrettslige byrder utgjør favner eksempelvis plikt til å betale penger til det offentlige, og ofte vil det være knyttet til å eie fast eiendom. Etter bestemmelsen skal avhendingslovens regler om mangler gjelde tilsvarende ved offentligrettslige rådighetsbegrensninger på eiendommen.

Video om avhendingsloven § 4-18

Lovteksten

§ 4-18. Offentlegrettslege rådvaldsband

Hefter det offentlegrettslege rådvaldsband eller offentlegrettslege tyngsler på eigedomen, gjeld føresegnene om manglar tilsvarande.

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-4-18/

lovkommentar