Avhendingsloven § 4-19

Avhendingsloven § 4-19 regulerer kjøperens reklamasjonsplikt der det foreligger kontraktsbrudd fra selgerens side. Reklamasjonsreglene er viktig for at kjøper skal ha sine innsigelser i behold.

Kort forklart

Reglene om reklamasjon innebærer at kjøperen gir selgeren en melding om at vedkommende ønsker å gjøre misligholdet gjeldende. Bestemmelsen gjelder både for kontraktsbrudd som følger av forsinkelse og mangel fra selgerens side. Utgangspunktet for reklamasjonsfristen er tidspunktet da kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget kontraktsbruddet. Ved forsinkelse vil utgangspunktet regnes fra tidspunktet da overtakelsen av eiendommen skulle ha funnet sted. Fra utgangspunktet vil fristen fastsettes ut fra hva som utgjør «rimelig tid». Et av hensynene bak bestemmelsen er at selgeren skal slippe å motta krav på grunn av forhold som skjedde for veldig lenge siden.

Les om hvordan du kan få hjelp til å kjøpe bolig hos Boligdama.no.

Video om avhendingsloven § 4-19

Lovteksten

§ 4-19. Reklamasjon.

(1) Kjøparen taper retten til å gjere avtalebrotet gjeldande dersom kjøparen ikkje innan rimeleg tid etter å ha oppdaga eller burde ha oppdaga det, gir seljaren melding om at avtalebrotet vert gjort gjeldande og kva slags avtalebrot det er.

(2) Reklamasjon kan likevel seinast skje 5 år etter at kjøparen har overteke bruken av eigedomen, dersom ikke seljaren ved garanti eller avtale har teke på seg ansvar for lengre tid.

(3) Seljaren kan ikkje gjere gjeldande at det er reklamert for seint dersom seljaren har vore grovt aktlaus, uærleg eller for øvrig handla i strid med god tru.

(4) Retten til å gjere avtalebrotet gjeldande kan også bli tapt etter reglane om forelding i foreldingslova.

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-4-19/

lovkommentar