Avhendingsloven § 4-2

Avhendingsloven § 4-2 regulerer kjøperens rett til å kreve oppfyllelse, herunder fastholde kjøpet. Bestemmelsen gjelder for tilfellene der det foreligger forsinkelse fra selgers side.

Kort forklart

Utgangspunktet er at kjøperen har rett til å kreve oppfyllelse av partenes forpliktelser etter avtalen. Dette henger sammen med utgangspunktet i norsk rett om at avtaler skal holdes. Likevel oppstiller avhendingsloven § 4-2 tre unntak fra dette unntaket. For det første vil selgeren være fritatt dersom det foreligger hindringer som selgeren ikke kan overvinne. For det andre vil ikke selgeren måtte oppfylle dersom oppfyllelse vil føre til så stor ulempe eller kostnad for vedkommende, at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Det siste unntaket er at kjøperen vil miste retten til å kreve oppfyllelse dersom vedkommende venter urimelig lenge med å fremsette kravet.

Video om avhendingsloven § 4-2

Lovteksten

§ 4-2. Rett til oppfylling

(1) Kjøparen kan halde fast ved avtala og krevje at seljaren oppfyller skyldnadene sine. Dette gjeld likevel ikkje dersom oppfyllinga er hindra av omstende som seljaren ikkje kan overvinne, eller oppfyllinga vil føre til så stor ulempe eller kostnad for seljaren at det vil stå i vesentleg mishøve til kjøparens interesse i at seljaren oppfyller.

(2) Kjøparen taper retten til å krevje oppfylling dersom kjøparen ventar urimeleg lenge med å setje fram kravet.

Kilde:

Avhendingsloven § 4-2 med lovkommentar

lovkommentar