Avhendingsloven § 4-4

Avhendingsloven § 4-4 regulerer rettsvirkningene av at avtalen heves. Det er dermed en forutsetning for bestemmelsen at avtalen er satt til side etter avhendingsloven § 4-3.

Kort forklart

Det fremgår av bestemmelsens første ledd at hver av partenes plikter til å oppfylle etter avtalen faller bort når avtalen heves etter avhendingsloven § 4-3. Dette kan også omfatte andre forpliktelser enn hovedforpliktelsen om å stille eiendommen til disposisjon mot vederlag. Andre ledd kommer til anvendelse ved de mer kompliserte tilfellene, der avtalen helt eller delvis allerede er oppfylt. Utgangspunktet er da at partene kan kreve å få tilbake ytelsen sin i uendret stand. Det foreligger imidlertid unntak fra dette utgangspunktet.

Video om avhendingsloven § 4-4

Lovteksten

§ 4-4. Verknadene av heving

(1) Vert avtala heva, fell kvar parts plikt til å oppfylle bort.

(2) Er avtala heilt eller delvis oppfylt, har kvar part krav på å få tilbake det som er ytt. Ein part kan likevel halde tilbake det som er motteke inntil den andre parten gir frå seg det mottekne. Det same gjeld når parten har krav på skadebot eller rente, og det ikkje vert gitt fullgod trygd for kravet.

Kilde:

Avhendingsloven § 4-4 med lovkommentar

lovkommentar