Avhendingsloven § 4-5

Avhendingsloven § 4-5 regulerer kjøpers rett til å kreve erstatning der det foreligger forsinkelse fra selgers side. Bestemmelsen har paralleller til kjøpsloven § 27. 

Kort forklart

Utgangspunktet er at kjøperen kan kreve erstatning for «annet enn indirekte tap» som er nevnt i avhendingsloven § 7-1. Dermed er selgeren objektivt ansvarlig for direkte tap, uavhengig av skyld. Imidlertid finnes det en modifikasjon fra dette utgangspunktet. Dersom det er snakk om hindring utenfor selgerens kontroll, som vedkommende ikke kunne ha forutsett eller gjort noe med, vil selgeren gå fri for ansvar. Dette er det såkalte kontrollansvaret. Terskelen er imidlertid relativt høy, og det skal mye til for at selgeren går fri, jf. rettspraksis.

Video om avhendingsloven § 4-5

Lovteksten

§ 4-5. Skadebot

(1) For anna enn indirekte tap som nemnt i § 7-1, kan kjøparen krevje skadebot på grunn av forseinkinga utan at det ligg føre skyld på seljarens side. Dette gjeld likevel ikkje så langt seljaren godtgjer at forseinkinga oppstod på grunn av ei hindring utanfor seljarens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at seljaren kunne ha rekna med hindringa på avtaletida, eller at seljaren kunne ha overvunne eller unngått følgjene av hindringa.

(2) Ligg årsaka til forseinkinga hos ein tredjeperson som seljaren har gitt i oppdrag heilt eller delvis å oppfylle avtala, er seljaren ansvarsfri berre om tredjepersonen og ville vere ansvarsfri etter føresegnene i fyrste ledd.

(3) Seljaren er fri for ansvar så lenge hindringa varer. Fell hindringa bort, kan ansvar gjerast gjeldande frå då av dersom seljaren framleis plikter å oppfylle men ikkje gjer det.

(4) Dersom forseinkinga eller tapet har årsak i skyld på seljarens side, kan kjøparen krevje skadebot både for direkte og indirekte tap.

Kilde:

Avhendingsloven § 4-5 med lovkommentar

lovkommentar