Avhendingsloven § 4-7

Avhendingsloven § 4-7 regulerer selgerens plikt til å gi kjøperen beskjed i form av melding, dersom vedkommende blir forhindret i å oppfylle avtalen til rett tid. Meldingen skal også inneholde hvilke konsekvenser hindringen får for oppfyllelsen.

Kort forklart

Bestemmelsen hjemler som nevnt selgerens plikt til å informere kjøperen om hindringer og konsekvensene de har for oppfyllelsen av avtalen. Hensynet bak bestemmelsen er å beskytte kjøperen, slik at vedkommende får kunnskapen så tidlig som mulig, og kan handle etter dette. Plikten til å melde fra gjelder ikke bare forsinkelse som knytter seg til overtakelse, men også forsinkelse av skjøte. Etter bestemmelsens andre punktum kan kjøper kreve erstatning dersom selgeren ikke gir kjøper beskjed «innen rimelig tid» etter at selger ble eller burde bli kjent med hindringen.

Video om avhendingsloven § 4-7

Lovteksten

§ 4-7. Opplysningsplikt om hindring

Dersom seljaren vert hindra i å oppfylle avtala til rett tid, skal seljaren gi kjøparen melding om hindringa og kva slags følgjer hindringa vil få for oppfyllinga. Dersom seljaren ikkje gir kjøparen slik melding innan rimeleg tid etter at seljaren vart eller burde vorte kjent med hindringa, kan kjøparen krevje skadebot for tap som kunne vore unngått om kjøparen hadde fått melding i tide.

Kilde:

Avhendingsloven § 4-7 med lovkommentar

lovkommentar