Avhendingsloven § 4-8

Avhendingsloven § 4-8 regulerer kjøpers beføyelser der selgeren har oppfylt mangelfullt. Bestemmelsen har lik oppbygning som avhendingsloven § 4-1, som gjelder forsinkelse.

Kort forklart

Bestemmelsen oppstiller en oversikt over beføyelsene som kjøper kan gjøre gjeldende, dersom det kan konstateres at det foreligger kontraktsbrudd i form av mangel. Det er i tillegg et vilkår at mangelen ikke skyldes kjøper, eller forhold på kjøperens side. Den nærmere definisjonen av hva som ligger i «mangel», fremgår av avhendingsloven kapittel 3. Dersom eiendommen ikke samsvarer med det som er avtalt, kan det foreligge en mangel, jf. avhendingsloven § 1-3. Bestemmelsen utgjør ikke en selvstendig hjemmel for påberopelse av misligholdsbeføyelsene, og den er heller ikke uttømmende.

Video om avhendingsloven § 4-8

Lovteksten

§ 4-8. Innleiande føresegn

(1) Ligg det føre mangel ved eigedomen, utan at dette står på kjøparen eller omstende kjøparen har vågnaden for, kan kjøparen
(a) krevje retting etter § 4-10
(b) krevje prisavslag etter § 4-12
(c) heve etter § 4-13
(d) krevje skadebot etter § 4-14
(e) halde tilbake kjøpesummen etter § 4-15.

(2) Føresegnene om manglar gjeld tilsvarande så langt dei høver for andre feil ved seljarens oppfylling.

Kilde:

Avhendingsloven § 4-8 med lovkommentar

lovkommentar