Avhendingsloven § 4-9

Avhendingsloven § 4-9 regulerer kjøperens plikt til å undersøke eiendommen etter overtakelsen. En av bestemmelsens sentrale funksjoner er å danne et utgangspunkt for reklamasjonsfristen etter loven.

Kort forklart

Bestemmelsen bør ses i sammenheng med avhendingsloven § 3-10, som gjelder kjøpers undersøkelse av eiendommen før overtakelsen. Det er imidlertid forskjeller mellom bestemmelsene, og det følger av forarbeidene at plikten til å undersøke etter bestemmelsen her er noe mer omfattende. Det følger uttrykkelig av bestemmelsen at kjøperen skal undersøke så snart vedkommende har mulighet til det etter overtakelse. Hva som inngår i den konkrete undersøkelsen, vil avhenge av eiendommens art og omfang.

Video om avhendingsloven § 4-9

Lovteksten

§ 4-9. Kjøparens undersøking etter overtaking

Etter at kjøparen har overteke bruken av eigedomen, skal kjøparen så snart det er rimeleg høve til det, undersøkje eigedomen slik god skikk tilseier.

Kilde:

Avhendingsloven § 4-9 med lovkommentar

lovkommentar