Avhendingsloven § 5-1

Avhendingsloven § 5-1 oppstiller en oversikt over hvilke krav som selgeren kan gjøre gjeldende mot kjøper. Bestemmelsen forutsetter at kjøperen har misligholdt sine forpliktelser etter avtalen.

Kort forklart

Bestemmelsen regulerer selgerens rettigheter der det foreligger kontraktsbrudd fra kjøperens side. Avhendingsloven § 4-1 og avhendingsloven § 4-8 regulerer de motsatte tilfellene. Kontraktsbrudd fra kjøperens side vil typisk utgjøre betalingsmislighold dersom kjøperen ikke betaler i tide, eller betaler uriktig beløp. Etter bestemmelsen kan selgeren i disse tilfellene kreve oppfyllelse, heving, erstatning, tilbakeholde eiendommen eller kreve renter.

Video om avhendingsloven § 5-1

Lovteksten

§ 5-1. Innleiande føresegn.

(1) Dersom kjøparen ikkje betaler eller oppfyller andre skyldnader etter avtala, utan at dette står på seljaren eller omstende seljaren har vågnaden for, kan seljaren

(a) krevje oppfylling etter § 5-2,

(b) heve etter § 5-3,

(c) krevje skadebot etter § 5-4,

(d) halde tilbake ytinga etter § 5-5,

(e) krevje renter etter § 7-3.

(2) Dersom kjøparen ikkje tek over eigedomen i samsvar med lova eller avtala, og utan at dette står på seljaren eller omstende denne har vågnaden for, gjeld føresegnene i §§ 5-3 andre, tredje og fjerde ledd og 5-4 andre ledd.

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-5-1/

lovkommentar