Avhendingsloven § 5-2

Avhendingsloven § 5-2 selgerens rett til å kreve oppfyllelse av avtalen, der det foreligger kontraktsbrudd fra kjøperens side. Bestemmelsen er et uttrykk for prinsippet om at avtaler skal holdes.

Kort forklart

Etter bestemmelsen har selgeren rett til å kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Bestemmelsen er slik sett også et utslag av prinsippet om ytelse mot ytelse. Et unntak fra selgerens rett til å kreve oppfyllelse foreligger dersom betalingsmisligholdet skyldes forhold som er utenfor kjøperens kontroll. I tillegg vil selgeren tape sin rett til å fremsette sitt krav overfor kjøper dersom vedkommende venter urimelig lenge.

Video om avhendingsloven § 5-2

Lovteksten

§ 5-2. Rett til oppfylling.

(1) Seljaren kan halde fast ved avtala og krevje at kjøparen betaler kjøpesummen. Dette gjeld likevel ikkje så lenge betaling vert hindra av stans i betalingsformidlinga eller andre omstende utanfor kjøparens kontroll og som kjøparen ikkje kan overvinne. Har seljaren ikkje gitt skøyte eller overlate bruken av eigedomen til kjøparen, taper seljaren retten til å krevje oppfylling om seljaren ventar urimeleg lenge med å setje fram kravet.

(2) Om seljarens rett til å krevje at kjøparen oppfyller andre skyldnader enn betaling av kjøpesummen, gjeld § 4-2 tilsvarande.

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-5-2/

lovkommentar