Avhendingsloven § 5-4

Avhendingsloven § 5-4 regulerer selgerens rett til erstatning der det foreligger mislighold fra kjøperens side. Det mest vanlige misligholdet er betalingsmislighold i form av forsinkelse.

Kort forklart

Første ledd regulerer selgerens rett til erstatning som følge av forsinket betaling fra kjøperens side. I disse tilfellene vil kjøperen som regel ikke ha overtatt bruken av eiendommen, og selgeren kan dermed kreve erstatning for løpende kommunale utgifter knyttet til vann, kloakk og renovasjon. Selgeren taper sin rett til å kreve erstatning dersom det kan godtgjøres at hindringen skyldes forhold utenfor kjøperens kontroll. Bestemmelsens andre ledd regulerer selgerens erstatningskrav ved andre mislighold enn betalingsmislighold.

Video om avhendingsloven § 5-4

Lovteksten

§ 5-4. Skadebot.

(1) Seljaren kan krevje skadebot for tap på grunn av forseinka betaling. Dette gjeld likevel ikkje så langt kjøparen godtgjer at forseinkinga oppstod på grunn av stans i betalinga eller ei hindring utanfor kjøparens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at kjøparen kunne ha rekna med hindringa på avtaletida, eller at kjøparen kunne ha overvunne eller unngått følgjene av hindringa. § 4-5 andre og tredje ledd gjeld tilsvarande. For krav på rente og skadebot for rentetap gjeld § 7-3.

(2) Seljaren kan krevje skadebot etter føresegnene i § 4-5 for det tap seljaren lid som følgje av at

(a) kjøparen ikkje oppfyller ein annan skyldnad enn betaling av kjøpesummen, eller

(b) kjøparen ikkje i rett tid tek over eigedomen i tilfelle der seljaren har ei særleg interesse i å verte kvitt eigedomen.

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-5-4/

lovkommentar