Avhendingsloven § 5-6

Avhendingsloven § 5-6 regulerer kjøperens plikt til å opplyse selgeren om hindringer som umuliggjør oppfyllelsen. I tillegg skal kjøperen opplyse om hva hindringen vil medføre hva gjelder betalingen.

Kort forklart

Bestemmelsen gir som nevnt kjøperen en plikt til å opplyse selger om oppfyllelseshindringer. Regelen er tilsvarende avhendingsloven § 4-7 om selgerens opplysningsplikt om lignende forhold. Det følger av bestemmelsen at kjøperen må gi selgeren hindring «innen rimelig tid» etter at vedkommende ble eller burde blitt kjent med hindringen. Bestemmelsen oppstiller et objektivt ansvar på kjøpers side.

Video om avhendingsloven § 5-6

Lovteksten

§ 5-6. Opplysningsplikt om hindring.

Dersom kjøparen vert hindra i å oppfylle avtala til rett tid, skal kjøparen gi seljaren melding om hindringa og kva slags følgjer hindringa vil få for oppfyllinga. Dersom kjøparen ikkje gir seljaren slik melding innan rimeleg tid etter at kjøparen vart eller burde vorte kjent med hindringa, kan seljaren krevje skadebot for tap som kunne vore unngått om seljaren hadde fått melding i tide.

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-5-6/

lovkommentar