Avhendingsloven § 5-7

Avhendingsloven § 5-7 oppstiller frister for når selger kan kreve erstatning eller heve kjøpet der det foreligger mislighold fra kjøpers side. Bestemmelsen inneholder tidsmessige begrensninger.

Kort forklart

Bestemmelsens første ledd vil bare komme til anvendelse dersom kjøperen har betalt kjøpesummen. I disse tilfellene vil ikke selger kunne vente lenge med å fremsette sitt krav, da kjøperens hovedforpliktelse er innfridd. Bokstav a gjelder for forsinkelse, og bokstav b fastsetter nærmere frister for andre mislighold enn forsinkelse. Etter bestemmelsens andre ledd må selgeren fremsette erstatningskrav overfor kjøper innen rimelig tid. Fristen gjelder både for direkte og indirekte tap.

Trykk her for mer utfyllende kommentarer til avhendingsloven:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven

Video om avhendingsloven § 5-7

Lovteksten

§ 5-7. Frist for å heve og krevje skadebot.

(1) Når kjøpesummen er betalt, kan seljaren ikkje heve avtala med mindre seljaren gir kjøparen melding om det

(a) ved forseinking; før seljaren fekk vite om oppfyllinga frå kjøparens side, eller

(b) ved anna avtalebrot; innan rimeleg tid etter at seljaren vart eller burde vorte kjent med avtalebrotet, eller etter at ein rimeleg tilleggsfrist etter § 5-3 tredje ledd er gått ut.

(2) Seljaren må gi kjøparen melding innan rimeleg tid for å kunne gjere eit krav om skadebot gjeldande.

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-5-7/

lovkommentar