Avhendingsloven § 6-1

Avhendingsloven § 6-1 regulerer partenes rett til å tilbakeholde sin del av ytelsen ved forventet avtalebrudd fra motparten. Bestemmelsen omfatter både selger og kjøpers rett.

Kort forklart

Bestemmelsen regulerer såkalt forventet eller antesipert mislighold fra motparten. Det vil si at en av partene har grunn til å tro at motparten ikke vil oppfylle sin del av avtalen. Dermed har vedkommende rett til å holde sin ytelse tilbake inntil videre. Første ledd hjemler stansingsretten. Vilkåret for å gjøre denne gjeldende er at parten ikke vil oppfylle en vesentlig del av sine plikter. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig med spekulasjoner om dette. Andre ledd regulerer partens plikt til å varsle motparten om dette.

Video om avhendingsloven § 6-1

Lovteksten

§ 6-1. Stansing ved forventa avtalebrot.

(1) Ein part kan stanse oppfyllinga og halde ytinga si tilbake, dersom det etter at avtala er inngått, framgår av den andre partens handlemåte, eller av ein alvorleg svikt i betalingsevna eller evna til å oppfylle, at denne ikkje kjem til å oppfylle ein vesentleg del av skyldnadene sine.

(2) Ein part som stanser oppfyllinga, må straks varsle den andre. Blir varsel ikkje gitt, kan den andre parten krevje skadebot for tap som kunne ha vore unngått om varsel var gitt.

(3) Ein part som har stansa oppfyllinga, må halde fram å oppfylle dersom den andre parten gir fullgod trygd for si oppfylling.

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-6-1/

lovkommentar