Avhendingsloven § 6-2

Avhendingsloven § 6-2 regulerer partenes rett til å heve avtalen dersom det kan konstateres forventet avtalebrudd. Bestemmelsen regulerer både kjøper og selgers rett.

Kort forklart

Bestemmelsens første punktum gir parten rett til å kreve heving dersom det er klart at motparten vil misligholde avtalen før oppfyllelsestiden. For at heving kan skje etter denne bestemmelsen, må det foreligge vesentlig avtalebrudd, og vilkårene i avhendingsloven § 4-3, avhendingsloven § 4-13 og avhendingsloven § 5-3 må være oppfylt. For det andre må det foreligge en sikkerhet for at forventet avtalebrudd vil forekomme. Det må være klart at vilkårene for heving er oppfylt.

Video om avhendingsloven § 6-2

Lovteksten

§ 6-2. Heving ved forventa avtalebrot.

Er det før tida for oppfylling klårt at avtala vil bli broten på ein måte som ville gi ein part rett til å heve, kan denne heve avtala alt før tida for oppfylling. Heving kan avverjast dersom den andre parten straks gir fullgod trygd for at avtala vil bli oppfylt.

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-6-2/

lovkommentar