Avhendingsloven § 7-2

Avhendingsloven § 7-2 regulerer skadelidtes tapsbegrensningsplikt og lemping. Utgangspunktet etter bestemmelsen er at parten som har krav på erstatning skal få dekket sitt fulle tap.

Kort forklart

Bestemmelsens første ledd regulerer skadelidtes såkalte tapsbegrensningsplikt. I dette ligger at skadelidte må forsøke å begrense tapet som følge av misligholdet. Dersom skadelidte ikke opprettholder sin plikt etter bestemmelsen, vil konsekvensen være at vedkommende selv må bære tapet som kunne vært unngått dersom plikten ble overholdt. Andre ledd regulerer tilfellene der erstatningen kan lempes. Dette innebærer at erstatningen kan settes ned dersom den vil virke urimelig overfor den ansvarlige parten.

Video om avhendingsloven § 7-2

Lovteksten

§ 7-2. Avgrensing av tapet. Lemping.

(1) Forsømer parten å avgrense tapet gjennom rimelege tiltak, må parten sjølv bere den tilsvarande delen av tapet.

(2) Skadebota kan setjast ned dersom ho vil verke urimeleg for den ansvarlege parten ut frå omfanget av tapet samanlikna med tap som til vanleg oppstår i liknande tilfelle, og ut frå tilhøva elles.

Kilde:

Avhendingsloven § 7-2 med lovkommentar

lovkommentar