Avhendingsloven § 7-3

Avhendingsloven § 7-3 regulerer partenes adgang til å kreve såkalt forsinkelsesrente ved rentetap. Dette kravet kan fremmes etter reglene i forsinkelsesrenteloven.

Kort forklart

Bestemmelsen gjelder ved forsinkelse. Forsinkelsen kan forekomme i form av forsinket betalt kjøpesum eller annet utestående beløp som ikke er betalt i tide. Reglene i forsinkelsesrenteloven regulerer rentenes størrelse og utregningen av forsinkelsesrenten. Forsinkelserenter kan kreves på objektivt grunnlag. Det innebærer at rentene kan kreves til tross for at det ikke foreligger noe kontraktsbrudd, og den forsinkede betalingen er utenfor partens kontroll.

Video om avhendingsloven § 7-3

Lovteksten

§ 7-3. Renter

Vert kjøpesummen eller annan uteståande sum ikkje betalt i tide, kan det krevjast rente og skadebot for rentetap etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

Kilde:

Avhendingsloven § 7-3 med lovkommentar

lovkommentar