Avhendingsloven § 8-1

Avhendingsloven § 8-1 regulerer avhendingslovens ikrafttredelse. Bestemmelsens første ledd slår fast at loven gjelder fra den dagen Kongen fastsetter.

Kort forklart

Bestemmelsens første ledd regulerer som nevnt lovens ikrafttredelse, i samsvar med dagen Kongen fastsetter. Andre ledd regulerer lovens nærmere anvendelsesområde. Etter bestemmelsen vil loven kun få virkning for avtaler som kommer i stand etter at loven trer i kraft, 1. januar 1993. For avtaler som kommer i stand før dette tidspunktet, vil gjeldende sedvanerett legges til grunn. Likevel kan avhendingsloven komme inn som veiledende moment i vurderingen ved uklarhet.

Video om avhendingsloven § 8-1

Lovteksten

§ 8-1. Ikraftsetjing

(1) Lova gjeld frå den dagen Kongen fastset.​

(2) Lova får berre verknad for avtaler som kjem i stand etter at ho tek til å gjelde. § 2-10 gjeld likevel òg for eldre avtaler.

Kilde:

Avhendingsloven § 8-1 med lovkommentar

lovkommentar