Bustadoppføringslova § 1

Bustadoppføringslova § 1 regulerer lovens virkeområde, det vil si når loven kommer til anvendelse. Loven gjelder for avtaler om oppføring av ny bolig mellom entreprenører og forbrukere.

Kort forklart

Bustadoppføringslova gjelder for avtaler om oppføring av eierbolig mellom entreprenører og forbrukere. Eierbolig må avgrenses mot leiebolig og aksjebolig. Boligen kan være i eneeie eller sameie. Loven omfatter avtaler om oppføring av bolig til boligformål på forbrukerens grunn, samt avtaler om arbeid utført direkte som ledd i slik oppføring. Loven omfatter videre også avtaler om rett til fast eiendom med ny eierbolig, når oppføringen av boligen som entreprenøren står for, enda ikke er fullført på avtaletiden. Oppføring av «ny eierbolig» omfatter også oppføring av fritidshus. Full ombygging av en bolig, for eksempel ved omfattende renoveringsarbeider, vil også falle inn under lovens anvendelsesområde.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 1

Lovteksten

§ 1. Verkeområde.

Lova gjeld avtalar mellom entreprenør og ein forbrukar om oppføring av ny eigarbustad. Dette omfattar

a. avtale om oppføring av bygning til bustadføremål og avtale om arbeid som vert utført direkte som ledd i slik oppføring, og

b. avtale om rett til fast eigedom med ny eigarbustad når arbeid som entreprenøren står for, enno ikkje er fullført på avtaletida. Likt med dette skal reknast avtale om vidaresal av slik rett.

Kapittel IX gjeld avtalar mellom ein konsulent og ein forbrukar om planlegging av oppføring av bygning til bustadføremål eller planlegging av arbeid som vert utført direkte som ledd i slik oppføring.

Oppføring av ny eigarbustad omfattar her i lova òg oppføring av fritidshus. Eigarseksjon vert rekna som eigarbustad. Full ombygging skal reknast likt med oppføring.

Kilde

Bustadoppføringslova § 1 med lovkommentar

lovkommentar