Bustadoppføringslova § 10

Bustadoppføringslova § 10 regulerer tiden for når entreprenørens arbeid skal utføres. Bestemmelsen inneholder regler om overholdelse av avtalte frister og fremdrift.

Kort forklart

Entreprenøren skal overholde frister som er avtalt for overtakelse, når arbeidet eller deler av det skal være fullført, samt for hjemmelsoverføring. Entreprenøren skal, i samråd med forbrukeren, legge opp fremdriften av arbeidet slik at det blir tatt rimelig hensyn til forbrukerens medvirkning og til andre oppgaver som skal utføres i forbindelse med arbeidet. Hvis det ikke er avtalt noen frister mellom partene, skal entreprenøren begynne med arbeidet så snart som mulig etter at forbrukeren har sagt fra om det. Hvis forbrukeren ikke sier fra, trenger entreprenøren i utgangspunktet heller ikke å begynne med arbeidet. Han kan imidlertid ha en plikt til å avklare situasjonen med forbrukeren ut fra lojalitetsplikten som følger av bustadoppføringslova § 7. Når arbeidet er påbegynt, skal det utføres med rimelig fremdrift og uten unødig opphold.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 10

Lovteksten

§ 10. Tida for utføring

Entreprenøren skal overhalde fristar som er avtalte for overtaking, for fullføring av arbeidet eller delar av det og for heimelsoverføring.

Entreprenøren skal i samråd med forbrukaren leggje opp framdrifta av arbeidet slik at det blir teke rimeleg omsyn til medverknad frå forbrukaren og til andre oppgåver som skal utførast i tilknytning til arbeidet.

Er det ikke avtalt fristar som nemnde i første ledd, skal entreprenøren ta til med arbeidet snarast råd etter at forbrukaren har sagt frå om det. Arbeidet skal deretter utførast med rimeleg fremdrift og utan unødig avbrot.

Kilde

Bustadoppføringslova § 10 med lovkommentar

lovkommentar