Bustadoppføringslova § 11

Bustadoppføringslova § 11 inneholder regler om tilleggsfrister for arbeidet. Etter denne bestemmelsen kan entreprenøren i visse tilfeller ha rett på tilleggsfrist, som innebærer at tidspunktet for ferdigstillelse av arbeidet blir utsatt i forhold til det som er avtalt.

Kort forklart

Bestemmelsen regulerer når entreprenøren kan kreve forlengelse av avtalte frister. Så lenge tilleggsfristen varer, vil det ikke være noen forsinkelse ved arbeidet, og forbrukeren vil ikke kunne gjøre gjeldende noen forsinkelseskrav. Entreprenøren har krav på tilleggsfrist dersom forbrukaren krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet. Videre kan entreprenøren kreve tilleggsfrist dersom arbeidet blir forsinket fordi forbrukeren eller noen som forbrukeren svarer for, ikke medvirker i henhold til avtalen. Entreprenøren har også krav på tilleggsfrist for visse hindringer utenfor hans kontroll.

Du kan lese mer inngående kommentarer til bustadoppføringslova her:

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova/

Hvis arbeidet blir forsinket på grunn av en underentreprenør, har entreprenøren krav på tilleggsfrist dersom underentreprenøren ville ha hatt krav på tilleggsfrist. Dette gjelder bare for underentreprenører, og ikke for materialleverandører. Et vilkår for tilleggsfrist er at entreprenøren har gitt melding til forbrukeren om kravet uten ugrunnet opphold etter at han ble oppmerksom på omstendigheten som gir krav på forlengelse av fristene.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 11

Lovteksten

§ 11. Tilleggfrist

Entreprenøren kan krevje lenging av avtalte fristar dersom

a. forbrukaren krev endringar eller tilleggsarbeid som seinkar arbeidet,

b. arbeidet blir seinka fordi forbrukaren eller nokon som forbrukaren svarer for, ikkje medverkar i samsvar med avtalen, eller arbeidet blir seinka på grunn av andre omstende som forbrukaren svarer for, eller

c. arbeidet blir seinka på grunn av ei hindring utanfor entreprenørens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at entreprenøren kunne ha rekna med hindringa på avtaletid, eller at entreprenøren skal unngå eller overvinne følgjene av hindringa.

Blir arbeidet seinka på grunn av ein underentreprenør som etter avtale med entreprenøren skal utføre arbeidet eller delar av det, har entreprenøren krav på tilleggsfrist dersom underentreprenøren ville ha hatt krav på tilleggsfrist etter første ledd.

Fristlenginga etter første ledd skal svare til den seinkinga som dei nemnde osmtenda har medført, med tillegg for nødvendig avbrot i arbeidet, og med tillegg eller frådrag for ulemper eller føremoner entreprenøren har hatt av at arbeidet må utskuvcst til ei anna årstid.

Entreprenøren har berre krav på fristlenging etter første ledd dersom melding om kravet er gjeve forbrukaren utan ugrunna opphald etter at entreprenøren vart merksam på det omstendet som gjev krav på lenging.

Kilde

Bustadoppføringslova § 11 med lovkommentar

lovkommentar