Bustadoppføringslova § 12

Bustadoppføringslova § 12 pålegger entreprenøren en plikt til å stille garanti for oppfyllelse av avtalen. Bestemmelsen inneholder ni ledd og regulerer blant annet når garantien skal stilles, hvor lenge den skal vare, hvem den kan gjøres gjeldende overfor og hvilke forbehold garantisten kan ta.

Kort forklart

Bestemmelsen pålegger entreprenøren å stille garanti for oppfyllelse av avtalen ved større avtaler. Plikten til å stille garanti gjelder ikke dersom en på avtaletidspunktet kan regne med at vederlaget ikke vil overstige to ganger grunnsummen i folketrygden. Det er således ikke noe krav om garanti for avtaler av et mindre omfang. Det kan likevel tenkes at forbrukeren ønsker å stille krav om garanti før avtaleinngåelse også ved avtaler av et mindre omfang. Ytterligere garantikrav kan også fremgå av for eksempel standardavtaler. Forbrukeren har rett til å holde tilbake betalingen frem til entreprenøren har dokumentert at det foreligger en garanti etter bestemmelsen. Slik dokumentasjon vil vanligvis være en skriftlig erklæring fra en finansinstitusjon.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 12

Lovteksten

§ 12. Garanti for oppfylling av avtalen

Entreprenøren skal stille garanti for oppfyllinga av avtalen. Ei slik plikt gjeld likevel ikkje dersom ein på avtaletid kan rekne med at vederlaget ikkje vil overstige to gonger grunnsummen i folketrygda.

Entreprenøren skal stille garantien straks etter avtaleinngåinga. Er det i avtalen teke atterhald om opning av byggelån, sal av eit bestemt tal bustader eller løyve om igangsetting, er det likevel tilstrekkelig at entreprenøren stiller garantien straks etter at atterhalda fell bort. Det same gjeld ved atterhald med tilsvarande verknad frå forbrukaren si side. Entreprenøren skal i alle høve stille garantien før byggearbeida tek til.

Garantien skal gjelde fram til fem år etter overtakinga og dekkje ein sum som minst svarer til ti prosent av vederlaget. For krav som blir gjorde gjeldande på eit seinare tidspunkt enn i samband med overtakinga, kan garantisummen likevel vere fem prosent av vederlaget.

For avtalar som omfatter rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), skal garantien gjelde fram til fem år etter overtakinga og dekkje ein sum som minst svarer til prosent av vederlaget. For krav som blir gjorde gjeldande før overtakinga, kan garantisummen likevel vere tre prosent av vederlaget. Dessuten gjeld § 47 andre og tredje ledd om garanti for forskotsbetaling.

Ved avtalar om rett til bustad som er knytt til eller skal knytast til andel i burettslag, jf. § 1 a, skal garantisummen i andre og tredje ledd reknast på grunnlag av den samla summen av kontantvederlag og andel fellesgjeld i burettslaget.

Garantisten kan ikkje ta atterhald om avgrensing av ansvaret på grunn av manglande premiebetaling eller anna mishald frå entreprenørens side. Det kan ikkje setjast frist for melding til garantisten om krav som er gjorde gjeldande i tide overfor entreprenøren. Har forbrukaren svar på førespurnad frå garantisten om kva krav som er gjorde gjeldande innen fristane, gjeld ansvaret berre krav som er nemnde i svaret frå forbrukaren.

Garantien kan også gjerast gjeldande av forbrukaren sine rettsetterfølgjarar. Garantisten kan ikkje ta atterhald som avgrensar denne retten.

Garanti skal gjerast i form av skjølvskuldgaranti eller tilsvarande frå eit finansforetak som har rett til å tilby slik teneste i Noreg. Likt med garanti skal reknast deponering av pengesum i finansforetak som nemnt i første punktum på tilsvarande vilkår.

Til det er dokumentert at det ligg føre garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukaren rett til å halde att alt vederlag.

Kilde

Bustadoppføringslova § 12 med lovkommentar

lovkommentar