Bustadoppføringslova § 13

Bustadoppføringslova § 13 inneholder bestemmelser som gjelder i tillegg til de øvrige bestemmelsene i lovens kapittel II. Bestemmelsene handler om de tilfeller hvor entreprenøren står for hoveddelen av både planleggingen og oppføringen av boligen, herunder tilfeller hvor avtalen gjelder rett til fast eiendom med ny eierbolig, jf. bustadoppføringslova § 1 første ledd bokstav b.

Kort forklart

Bestemmelsen vil i praksis særlig gjelde for typehus, hvor avtalen gjelder et hus av en spesiell type som entreprenøren tilbyr, med de tilpasninger som blir gjort i den konkrete bestillingen. For avtaler om rett til fast eiendom med ny eierbolig, skal de særlige bestemmelsene gjelde generelt. I tilfeller hvor forbrukeren selv disponerer grunnen, må det foretas en konkret vurdering av om det arbeidet som entreprenøren tar på seg, utgjør mesteparten av både prosjekteringen og utføringen. Forbrukeren skal som hovedregel gå beskjed om det dersom avtalen ikke omfatter alle eiendomsdeler og faste innretninger som er nødvendige for vanlig bruk av boligen. Hvis ikke annet er avtalt, skal entreprenøren beskytte arbeidet på forbrukerens eiendom, samt de materialer som er tilført eiendommen, fri fra skade og ødeleggelse. Du kan lese mer utfyllende kommentarer til bustadoppføringslova her.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 13

Lovteksten

§ 13. Særskilte krav til entreprenørens yting ved visse avtalar

Dei krava til entreprenørens yting som følger av paragrafen her, gjeld for avtalar om rett til fast eigedom med ny eigarbustad (§ 1 første ledd bokstav b), og ellers når entreprenøren står for det hovudsakleg av både planlegging og oppførings av bustaden.

Dersom eigedomsdelar eller faste innretningar som trengst for å ta bustaden i vanleg bruk, ikke høyrer med til det entreprenøren skal yte, skal desse delane eller innretningene nemnast særskilt i avtaledokumentet eller i eit vedlegg. Er ikke det gjort, skal slike delar og innretningar reknast å høyre med til det entreprenøren skal yte, med unntak for delar og innretningar som forbrukaren måtte skjønt ikke høyrde med.

Er ikke anna avtalt, skal entreprenøren syte for tilkomst til byggeplassen, for opplagsplass, byggjestraum, oppvarming og snørydding i byggjetida, fjerning av restar og avfall og for liknande tiltak som trengst for fullføringa av arbeidet.

Er ikke anna avtalt, skal entreprenøren halde arbeid på forbrukerens eigedom trygda fram til overtaking. Trygdeavtalen skal òg omfatte materialer som tilførte eigedomen. Forbrukarens rettar som medtrygda etter lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 7-1 andre ledd kan ikke fråvikast i trygdeavtalen. Til det er dokumentert at det ligg føre trygd i samsvar med føresegnene her, har forbrukaren rett til å halde att alt vederlag.

Kilde

Bustadoppføringslova § 13 med lovkommentar

lovkommentar