Bustadoppføringslova § 14

Bustadoppføringslova § 14 regulerer tidspunktet for når overtagelsen av boligen skal skje. Bestemmelsen fastsetter også virkningene av overtagelse.

Kort forklart

Hovedregelen er at overtagelse skjer ved overtagelsesforretning. Overtagelse kan også skje uten overtagelsesforretning, forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt. Arbeidet må være fullført og forbrukeren må ha flyttet inn. Virkningen av at boligen blir overtatt er først og fremst at risikoen for ytelsen går over fra entreprenøren til forbrukeren etter bustadoppføringslova § 45. Videre begynner reklamasjonsfristene etter bustadoppføringslova § 30 å løpe. En eventuell forsinkelse varer frem til overtagelse. Dette innebærer at det ikke kan kreves dagmulkt for tiden etter overtagelse. Spørsmålet om arbeidet er mangelfullt eller ikke etter bustadoppføringslova § 28 skal avgjøres ut fra forholdene på overtagelsestidspunktet.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 14

Lovteksten

§ 14. Overtaking

Overtaking skjer ved overtakingsforretning.

Er arbeidet fullført, og forbrukaren har flytta inn i bustaden, er ytinga overteke sjølv om det ikkje er halde overtakingsforretning.

Ved overtakinga

a. går vågnaden for ytinga over frå entreprenøren til forbrukaren, jf. § 45,

b. tek reklamasjonsfristane til, jf. § 30,

c. stansar eventuell dagmulkt, jf. § 18,

d. får entreprenøren krav på sluttoppgjør, jf. § 46.

Kilde

Bustadoppføringslova § 14 med lovkommentar

lovkommentar