Bustadoppføringslova § 15

Bustadoppføringslova § 15 handler om hvordan overtagelsesforretning skal gjennomføres. Bestemmelsen regulerer blant annet når det kan innkalles til overtagelsesforretning, hva som skjer hvis den ene parten ikke møter og når forbrukeren har rett til å nekte å overta entreprenørens ytelse.

Kort forklart

Hver av partene har rett til å innkalle til overtagelsesforretning med syv dagers varsel. Bestemmelsen forutsetter at arbeidet er fullført senest når overtagelsesforretningen avholdes, og at entreprenøren av egen interesse ønsker å melde fra til forbrukeren om at arbeidet er fullført. Hvis en av partene ikke møter, kan den andre parten gjennomføre overtagelsesforretning alene. For at entreprenøren skal kunne gjøre dette, må innkallingen til overtagelsesforretningen gi forbrukeren slik informasjon som følger av bestemmelsens bokstav a-c. Forbrukeren kan nekte å overta ytelsen dersom det foreligger slik mangel som gir rimelig grunn til å nekte overtagelse. Det bør føres protokoll ved overtagelsesforretningen.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 15

Lovteksten

§ 15. Overtakingsforretning

Etter at entreprenøren har meldt frå til forbrukaren om når arbeidet blir fullført, kan kvar av partane med minst sju dagars varsel kalle inn til overtakingsforrenting med synfaring av entreprenørens yting.

Let den eine parten vere å møte til overtakingsforretning utan gyldig grunn, kan den andre parten gjennomføre overtakingsforretning åleine. Er det forbrukaren som uteblir etter innkallings frå entreprenøren, gjeld dette likevel berre dersom det i skriftleg innkalling er gjort merksam på

a. føresegna i første punktum i leddet her,

b. foresegnene § 30 andre ledd om at manglar som forbrukaren burde ha oppdaga ved overtakingsforretninga, må gjerast gjeldande så snart råd er, og

c. at overtaking har dei verknader som elles er nemnde i § 14 tredje ledd.

Forbrukaren kan nekte å overta ytinga dersom det ligg føre mangel som gjev rimeleg grunn til nektinga.

Ved overtakingsforretninga bør det førast protokoll som begge partane får eit underskrive eksemplar av.

Kilde

Bustadoppføringslova § 15 med lovkommentar

lovkommentar