Bustadoppføringslova § 16

Bustadoppføringslova § 16 gjelder partenes rett til å kreve befaring når det har gått omtrent ett år etter overtagelsen. Begge parter må medvirke til å finne et tidspunkt for befaringen. 

Kort forklart

Partene har rett til å kreve befaring av entreprenørens ytelse når det har gått omtrent ett år etter overtagelsen. Det er normalt entreprenøren som har interesse av en slik befaring. Ved befaring har han mulighet til å sikre seg mot eventuelle senere reklamasjoner. Forbrukeren kan imidlertid også kreve befaring. Partene må sammen fastsette et tidspunkt for befaringen, og begge parter må medvirke til dette. Hvis forbrukeren ikke medvirker til å gjennomføre befaringen, gjelder bestemmelsene i bustadoppføringslova § 30 tredje ledd.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 16

Lovteksten

§ 16. Seinare synfaring

Kvar av partane kan krevje at det blir halde ei synfaring av entreprenørens yting når det er gått om lag eitt år etter overtakinga.

Vert synfaring etter krav frå entreprenøren ikkje gjennomført fordi forbrukaren let vere å medvirke, gjeld føresegnene i § 30 tredje ledd likevel, dersom forbrukaren i skriftleg melding på førehånd er gjort særskilt merksam på dette.

Kilde

Bustadoppføringslova § 16 med lovkommentar

lovkommentar