Bustadoppføringslova § 17

Bustadoppføringslova § 17 presiserer når det foreligger forsinkelse fra entreprenørens side. Bestemmelsen gir også en oversikt over krav som forbrukeren kan gjøre gjeldende når arbeidet er forsinket.

Kort forklart

Utgangspunktet er at arbeidet er forsinket dersom overtagelse ikke kan skje på det tidspunktet forbrukeren kan kreve overtagelse etter bustadoppføringslova §§ 10 og 11. Det foreligger ikke forsinkelse dersom forbrukeren faktisk har mulighet til å overta boligen, men av en eller annen grunn selv utsetter overtagelsen. Hvis det gjelder en tilleggsfrist, vil det ikke foreligge noen forsinkelse, og forbrukeren vil ikke kunne gjøre gjeldende noen krav. Dette gjelder selv om tilleggsfristen blir lang, for eksempel grunnet en hindring som gjør det umulig å skaffe de materialene som trengs. Hvis ytelsen er forsinket, kan forbrukeren kreve dagmulkt etter bustadoppføringslova § 18, heve avtalen etter bustadoppføringslova § 20, kreve erstatning etter bustadoppføringslova §§ 19 eller 22, eller holde tilbake betalingen etter bustadoppføringslova § 24.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 17

Lovteksten

§ 17. Forseinking

Ytinga er forseinka dersom overtaking ikkje kan skje til den tida forbrukaren har rett til å krevje etter §§ 10 og 11. Det same gjeld dersom arbeidet eller delar av arbeidet ikkje er fullført eller heimelsoverføring ikkje skjer til dei tidene forbrukaren har rett til å krevje.

Er ytinga forseinka, kan forbrukaren

a. krevje dagmulkt etter § 18,

b. heve avtalen etter § 20,

c. krevje skadebot etter § 19 eller § 22,

d. halde attende vederlag etter § 24.

Dersom entreprenøren ikkje i tide oppfyller andre plikter etter avtalen, gjeld føresegnene om forseinking tilsvarande så langt dei høver, likevel ikkje føresegnene om dagmulkt.

Kilde

Bustadoppføringslova § 17 med lovkommentar

lovkommentar