Bustadoppføringslova § 18

Bustadoppføringslova § 18 regulerer forbrukerens rett til å kreve dagmulkt. Dagmulkt vil i praksis være forbrukerens viktigste krav ved forsinkelse.

Kort forklart

Forbrukeren kan kreve dagmulkt hvis overtagelse ikke kan skje på det tidspunktet forbrukeren har rett til å kreve overtagelse etter bustadoppføringslova §§ 10 og 11. Retten til dagmulkt varer så lenge forsinkelsen består, det vil si frem til ytelsen er overtatt. Lovens bestemmelse om dagmulktens størrelse er en minimumsbestemmelse. Dette innebærer at partene alltid står fritt til å avtale høyere dagmulkt enn det som følger av loven her. Dagmulkten skal beregnes ut fra det totale vederlaget som entreprenøren skal ha. Også vederlag for endringer og tilleggsarbeid skal medregnes i grunnlaget for dagmulkten. Forbrukeren kan kreve dagmulkt uten hensyn til økonomisk tap. Forbrukeren skal vanligvis ikke kunne kreve erstatning i stedet for eller i tillegg til dagmulkten.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 18

Lovteksten

18. Dagmulkt

Dersom overtaking ikkje kan skje til den tida forbrukaren har rett til å krevje etter §§ 10 og 11, kan forbrukaren krevje dagmulkt for kvar dag forseinkinga varer.

Dersom ikkje høgare mulkt er avtalt, skal dagmulkta vere 1 promille av det samla vederlaget entreprenøren skal ha. Omfattar avtalen eigedomsrett til grunnen, skal lågaste sats likevel vere 0,75 promille. Dagmulkta skal ikkje i noko tilfelle vere mindre enn ein halv prosent av grunnsummen i folketrygda på det tidspunktet forseinkinga oppstod. Dagmulkt kan ikkje krevjast for meir enn 100 dagar.

Forbrukaren kan krevje dagmulkt utan omsyn til økonomisk tap.

Kilde

Bustadoppføringslova § 18 med lovkommentar

lovkommentar