Bustadoppføringslova § 19

Bustadoppføringslova § 19 regulerer tilfeller hvor forbrukeren kan kreve erstatning i tillegg til eller i stedet for dagmulkt. Forbrukeren kan bare kreve erstatning ved forsinkelse dersom det foreligger et slikt tilfelle som er beskrevet i bestemmelsen. 

Kort forklart

Forbrukeren kan kreve erstatning hvis entreprenøren har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro ellers, og forbrukeren har lidt et tap som overstiger dagmulkten. Forbrukeren har i så fall krav på å få dekket hele sitt økonomiske tap. Når det ikke har blitt regnet dagmulkt, eller når dagmulkten har nådd et maksimum, kan forbrukeren kreve erstatning for tap som følger av (a) at arbeidet eller deler av arbeidet ikke er fullført til den tiden forbrukeren kan kreve, eller (b) at hjemmelsoverføring ikke skjer til den tiden forbrukeren kan kreve. For hevingstilfellene gjelder det egne bestemmelser for erstatning, se bustadoppføringslova § 22.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 19

Lovteksten

§ 19. Skadebot

Forbrukaren kan berre krevje skadebot for tap som overstig dagmulkta, dersom tapet kjem av at entreprenøren eller nokon som entreprenøren svarer for, har fare fram grovt aktlaust eller i strid med heider og god tru elles.

I tidsrom når det ikkje vert rekna dagmulkt, kan forbrukaren krevje skadebot

a. for tap som følgjer av at arbeidet eller delar av arbeidet ikkje er fullført til den tida forbrukaren kan krevje,

b. for tap som følgjer av at heimelsoverføring ikkje skjer til den tida forbrukaren kan krevje.

Skadebota skal dekkje økonomisk tap så langt entreprenøren rimeleg kunne rekne med tapet som ei følgje av forseinkinga. Forsømer forbrukaren å avgrense tapet gjennom rimelege tiltak, blir skadebota sett ned tilsvarande.

For skadebot i hevingstilfella gjeld § 22.

Kilde

Bustadoppføringslova § 19 med lovkommentar

lovkommentar